ប្រព័ន្ធដំបូល

SHERA shake,Triangle Profile,Teak Texture,Golden Sand Teak

0.8x15x40 cm

SHERA zedar shake - Yellow

Mixed Size

SHERA eaves,Square-Cut Edge Profile,Smooth Texture,Red Mahogany

1.6x15x400 cm

ប្រព័ន្ធពិដាន

SHERA ceiling skirt Modern Profile Smooth Texture Uncolored

0.8x7.5x300 cm

SHERA ceiling skirt Classic Profile Smooth Texture Uncolored

0.8x15x40 cm

SHERA deco'ceiling T-bar - blossom

0.35x59.5x119.5 cm

ប្រព័ន្ធជញ្ជាំង

SHERA deco' board(Rain)

0.8x120x240 cm

SHERA ended skirt Classic Profile Smooth Texture Uncolored

1.2x10x100 cm

ប្រព័ន្ធកំរាល

SHERA floor board

2.0x120x240 cm

SHERA floor board

1.5x120x240 cm

ប្រព័ន្ធទ្វា និងបង្អួច

Shera Doorframe Classic - Uncolor

10x70x210 cm

ប្រព័ន្ធតុបតែង

SHERA Vent board,Blossom Profile,Smooth Texture, Uncolored

0.8x60x120 cm

SHERA Vent board,Paragon Profile,Smooth Texture, Uncolored

1.0x30x152 cm

SHERA baluster,Rose Profile,Smooth Texture,Uncolored

1.2x15x80 cm

SHERA Fence Modern Smooth - Uncolor

1.2x10x300 cm

SHERA decor wood,Square-Cut Edge Profile,Cassia Texture,Uncolored

2.5x5x300 cm

SHERA decor wood,Square-Cut Edge Profile,Cassia Texture,Uncolored

1.6x7.5x300 cm

SHERA decor wood,Square-Cut Edge Profile,Smooth Texture,Uncolored

1.6x 5x300 cm

SHERA decor wood,Square-Cut Edge Profile,Cassia Texture,Uncolored

2.5x10x300 cm

SHERA Plywood

0.8x122x244 cm

SHERA Plywood

0.4x122x244 cm

SHERA eaves drop,Dokjik Profile,Teak Texture,Uncolored

0.8x15x30 cm

SHERA eaves drop,Classic Profile,Teak Texture,Uncolored

0.8x15x30 cm

SHERA eaves lace,Alamanda Profile,Teak Texture,Uncolored

0.8x20x100 cm

SHERA eaves lace,Heart Profile,Smooth Texture,Uncolored

0.8x30x100 cm

SHERA eaves lace,Dokrak Profile,Teak Texture,Uncolored

0.8x20x100 cm

ឧបករណ៏ និងគ្រឿងបន្លាស់

Ha Huang Flashing Sheet

30 x 40 cm

A Touch of Experience

Post New Media

Project Reference

Post New Place

Product Information Download